Dla wychowanków

A kto, jak nie Wy?

Cieszę się, że wybraliście szkołę, w której uczę.
Zadbajcie o to, żebyście byli zadowoleni z tego wyboru. W jaki sposób?
Po prostu bądźcie dobrymi ludźmi. Szanujcie wszystkich i okazujcie sobie życzliwość. Postarajcie się, aby nauka była dla Was przyjemnością.

Plan pracy wychowawczej dla klasy 2B na rok szkolny 2022/2023

Cele wychowawczo-profilaktyczne    
I. Kształtowanie dojrzałej osobowości     
1. Tworzenie warunków do zdobywania wiedzy; 
2. Wspomaganie uczniów w rozpoznawaniu przez nich własnych uzdolnień i zainteresowań; 
3. Motywowanie do działań poznawczych i twórczych; 
4. Uczenie samodzielnego i krytycznego korzystania z informacji; 
5. Uświadamianie współzależności między zdrowiem psychicznym, fizycznym i duchowym; 
6. Zachęcanie do refleksji nad samym sobą oraz światem zewnętrznym; 
7. Wspomaganie w budowaniu systemu wartości; 
8. Uczenie troski o rozwój kultury osobistej i kultury języka; 
9. Uczenie odpowiedzialności za swoje decyzje; 
10. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, np. poprzez działalność w wolontariacie; 
11. Wspieranie postawy samodzielności, zaangażowania, uczciwości, tolerancji i empatii; 
12. Budowanie poczucia godności i własnej wartości; 
13. Pomoc w rozpoznawaniu powołania życiowego, predyspozycji zawodowych; 
14. Pomoc w budowaniu właściwego stosunku do swojej płciowości; 
15. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu rodziny. 
16. Wymaganie przestrzegania Statutu szkoły i przepisów regulujących pracę szkoły oraz ustalonych terminów i umów. 
17. Budowanie wierności wyznawanym wartościom; 
18. Uświadamianie istotnych problemów moralnych człowieka i sposobów ich rozwiązywania; 
19. Przygotowanie do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne.     
II. Wychowanie patriotyczne i kultywowanie tradycji szkolnej   
1. Kształtowanie szacunku do własnego państwa i symboli narodowych; 
2. Kształtowanie szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa, wartości kultury narodowej, polskiej historii, literatury i języka polskiego; 
3. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej; 
4. Uświadamianie własnych praw i obowiązków obywatelskich; 
5. Obchodzenie rocznic świąt narodowych; 
6. Obchodzenie świąt patronów szkoły; 
7. Udział w uroczystościach organizowanych przez władze miasta i państwa; 
8. Dbałość o to, by uczniowie poznawali historię i dziedzictwo kulturowe; 
9. Podtrzymywanie tradycji szkolnej poprzez zapoznanie nowych uczniów z historią i tradycją szkoły, naukę hymnu szkoły, opiekę nad sztandarem szkoły, obchodzenie Święta Szkoły.       
III. Wychowanie społeczne i kulturalne   
1. Poznanie struktury społeczeństwa, przyczyn jego zróżnicowania oraz aktualnie dokonujących się przeobrażeń; 
2. Uświadamianie konieczności własnej aktywności na rynku pracy i kształtowania własnej pozycji zawodowej; 
3. Uświadamianie zakresu wolności i godności każdego człowieka; 
4. Angażowanie się we wszelkie formy pomocy potrzebującym (wolontariat, akcje charytatywne); 
5. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach artystycznych na rzecz środowiska lokalnego; 
6. Wyzwalanie i kształtowanie zdolności twórczych uczniów; 
7. Uczestnictwo w życiu kulturalnym Zakopanego, Małopolski i kraju; 
8. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności współdziałania w kołach działających w szkole; 
9. Motywowanie do postaw prospołecznych na terenie klasy i szkoły.     
IV. Wychowanie zdrowotne   
1. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu; 
2. Rozbudzanie zainteresowania uczniów własnym rozwojem i zdrowiem; 
3. Stwarzanie warunków do kształtowania i stosowania zasad zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania.           
Sposoby osiągania celów     
1. Realizacja zajęć przedmiotowych ze szczególnym uwzględnieniem godzin wychowawczych; 
2. Budowanie dobrego klimatu klasy poprzez działanie wychowawcze wszystkich nauczycieli oraz w szczególnym stopniu wychowawcy klasy. 
3. Uczenie postaw prospołecznych w ramach wszystkich zajęć organizowanych na terenie szkoły; 
4. Organizowanie zajęć integracyjnych dla uczniów; 
5. Budowanie poczucia wartości każdego ucznia poprzez umożliwienie mu rozwijania talentów oraz wyrównywania deficytów; 
6. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach patriotycznych i kulturalno-społecznych; 
7. Udział w projektach edukacyjnych; 
8. Spotkania z ciekawymi ludźmi; 
9. Diagnoza cech osobowości, zdolności intelektualnych i preferencji zawodowych; 
10. Zebrania klasowe i ogólnoszkolne; 
11. Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami i innymi nauczycielami; 
12. Indywidualne spotkania rodziców z psychologiem szkolnym; 
13. Indywidualne spotkania rodziców z dyrekcją; 
14. Konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad i regulaminów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia. 
15. Wyciąganie konsekwencji w przypadku zachowań agresywnych (fizycznych i psychicznych); 
16. Organizowanie warsztatów zdrowego odżywiania się i prawidłowego trybu życia.         


Tematy lekcji wychowawczych w klasie II     

 1. Prawa i obowiązki ucznia i kryteria oceniania (PSO i oceny z zachowania). Analiza zmian w nowym statucie szkoły   
- poznanie praw i obowiązków uczniów 
- poznanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego 
- analiza dokumentów 
- dyskusja
2. Planujemy rok szkolny 2022/2023. Propozycje tematów do realizacji na godzinach wychowawczych Wybór samorządu klasowego 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dokonany wybór 
- wdrażanie do uczestnictwa w demokratycznych wyborach 
- pogadanka 
- kampania wyborcza 
- wybory 
3. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych 
- rozwijanie współodpowiedzialności za życie każdego człowieka; 
- rozwijanie świadomości społecznej 
- pogadanka, 
- mapa myśli, 
- dyskusja 
 4. Bezpieczeństwo w szkole 
- kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole oraz poza szkołą 
- przypomnienie zasad społecznego współżycia 
- pogadanka 
- praca w grupach 
- dyskusja 
5. Empatia, tolerancja, szacunek 
- zmotywowanie uczniów do pracy nad sobą ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby innych 
- określenie ścieżek realizacji pomysłów na siebie
- kształtowanie sztuki szanowania siebie i innych
- praca w grupach
- pogadanka
- karty pracy 
6. Komunikacja interpersonalna 
- poznanie zasad skutecznej komunikacji 
- komunikacja typu „ja”
- kształtowanie postawy życzliwości wobec ludzi 
- praca w grupach 
- pogadanka 
7. Budowanie relacji interpersonalnych 
- przypomnienie zasad budowania pozytywnych relacji z innymi 
- kształtowanie postaw prospołecznych 
- pogadanka 
- praca indywidualna 
- praca w grupach 
8. Współpraca, a rywalizacja - zrozumienie istoty procesu wzajemnych relacji - „zdrowa rywalizacja” - uświadomienie przyczyn zakłóceń w procesie komunikacji 
– „niezdrowa rywalizacja” 
- pogadanka 
- praca indywidualna 
- praca w grupach
9. Godność człowieka 
- rola wartości takich jak: przyjaźń, uczciwość, tolerancja, szacunek do siebie samego i drugiego człowieka 
- praca w grupach 
- dyskusja 
10. Krytyczny odbiór mediów 
- kształtowanie umiejętności krytycznej oceny otaczającego świata 
- dokonywanie własnych wyborów 
- wierność sobie i wyznawanym zasadom 
- pogadanka 
- dyskusja 
- praca w grupach 
11. Rola autorytetów w życiu młodego człowieka 
- zrozumienie pojęcia autorytet 
- zrozumienie potrzeby wyrażania swoich emocji i panowania nad nimi 
- pogadanka 
- dyskusja 
- drama 
- ćwiczenia grupowe 
12 Mikołajki klasowe 
- integracja w grupie 
- praca zespołowa 
13. Postawa patriotyczna i obywatelska 
- poznanie pojęcia patriotyzm 
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich 
- wykład 
- praca z tekstem 
14. Sylwetki patriotów polskich 
- poznanie portretów polskich patriotów
- wykład 
- dyskusja 
15. Oceniamy nasze zachowanie w I okresie roku szkolnego 
- przypomnienie kryteriów oceny zachowania 
- kształtowanie umiejętności samooceny 
- analiza postaw i zachowań 
- pogadanka 
- dyskusja 
16. Zasady bezpieczeństwa w czasie ferii 
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku 
- pogadanka 
- dyskusja 
17. Odpowiedzialność za słowa i czyny 
- kształtowanie umiejętności wypowiadania spostrzeżeń o innych, niezabarwionych oceną 
- uświadomienie, że negatywne ocenianie rani i buduje mury między ludźmi 
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny w świetle prawa 
- pogadanka 
- drama 
18. ABC dobrego wychowania 
- poznanie wagi przestrzegania zasad dobrego wychowania 
- kształtowanie postawy tolerancji wobec innych 
- uświadomienie uczniom, że nie wszystkie zachowania są akceptowane społecznie 
- burza mózgów 
- pogadanka 
- drama 
- dyskusja 
19. Mój plan dnia – jak się uczyć, a jak wypoczywać? 
- zrozumienie potrzeby dobrej organizacji czasu 
- kształtowanie nawyku właściwego gospodarowania czasem 
- wykład 
- dyskusja 
20. Poczucie własnej wartości 
- uczenie się umiejętności poznawania siebie, dostrzegania swoich atutów i wad 
- kreowanie adekwatnej samooceny 
- pogadanka 
- ćwiczenia 
21. Moja rola w grupie 
- kształtowanie umiejętności korzystania z informacji zwrotnych 
- rozpoznanie pełnionej roli w grupie 
- destrukcyjne role grupowe i możliwości ich zmiany 
- zapoznanie z rolami Belbina 
- pogadanka 
- drama 
- dyskusja 
22. Agresja fizyczna i słowna 
- zapoznanie z rodzajami agresji fizycznej i słownej 
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją 
- pogadanka 
- drama 
- dyskusja 
23 Uzależnienia 
- zapoznanie z różnymi uzależnieniami (alkohol, narkotyki, dopalacze, internet, gry komputerowe, zakupy itp) 
- kształtowanie postawy prozdrowotnej 
- praca indywidualna 
- dyskusja 
24. Sukcesy i porażki w życiu - porażka również kształci 
- wykorzystanie przykrych doświadczeń do własnego rozwoju 
- kształtowanie umiejętności uczenia się na bazie przeszłych doświadczeń 
- wykład 
- dyskusja 
25 Plany na wakacje 
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku Prezentacja planów wakacyjnych 
- pogadanka 
- dyskusja 
26. Oceniamy nasze zachowanie w II okresie roku szkolnego 
- przypomnienie kryteriów oceny zachowania 
- kształtowanie umiejętności samooceny
- analiza zachowań własnych i innych 
- dyskusja 
- pogadanka 
27. Bezpieczny wypoczynek podczas wakacji 
- kształtowanie odpowiedzialnych form wypoczynku 
- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w górach, nad morzem, nad jeziorem itp. 
- pogadanka             

Do dyspozycji wychowawcy pozostaje 7 godzin z przeznaczeniem na sprawy bieżące, organizację wycieczek klasowych itp.     

Dodatkowo planuje się: 
- szkolną wycieczkę zagraniczną z udziałem uczniów klasy II B i innych oddziałów do Włoch (Sycylia); 
- wyjście do muzeum; 
- wyjazd do teatru; 
- wycieczkę klasową; 
- spotkania w gronie członków klubu historycznego; 
'- półmetek klasowy.  

Dzień Patrona Szkoły

Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły wymaga pewnego przygotowania. Jednak warto poświęcić na to trochę czasu, choćby dlatego, żeby dobrze zaprezentować się na forum szkoły, ale też w szczególności, by poznać cel nadania tego imienia szkole.
Więcej o patronie szkoły można przeczytać na stronie szkoły: http://balzer.cal24.pl/Oswald-Balzer/
Szukaj