Szukaj

Dla wychowanków

A kto, jak nie Wy?

Cieszę się, że wybraliście szkołę, w której uczę.
Zadbajcie o to, żebyście byli zadowoleni z tego wyboru. W jaki sposób?
Po prostu bądźcie dobrymi ludźmi. Szanujcie wszystkich i okazujcie sobie życzliwość. Postarajcie się, aby nauka była dla Was przyjemnością.

Kalendarz wydarzeń

16 września 2021 - ślubowanie klas pierwszych
24 września 2021 - alert (Co to takiego? Czas wzmożonej aktywności? Tak. To w tym dniu będziecie mogli sprawdzić Waszą orientację w swoim lokalnym środowisku. Otrzymacie jeden z wariantów trasy na terenie Zakopanego. Przespacerujecie się tym szlakiem i wykorzystując Waszą spostrzegawczość, opracujecie prezentację wybranych miejsc obserwacji.)
15 października 2021 - konkurs wiedzy o Patronie szkoły (patrz poniżej)

Plan pracy wychowawczej dla klasy 1B na rok szkolny 2021/2022

Cel główny: Budowanie więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie właściwych relacji nauczyciel – uczeń - rodzice. 

Nadrzędne cele wychowawcze: 
- wszechstronny rozwój osobowości ucznia, 
- kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych, 
- kształtowanie postaw prozdrowotnych, 
- kształtowanie postaw proeuropejskich, 
- rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości wychowanków, 
- troska o wysoki stopień kultury osobistej, odpowiedzialności za słowa i czyny oraz kształtowanie pozytywnych wzorów dojrzałego funkcjonowania w rodzinie, grupie i społeczeństwie, 
- wspieranie uczniów w wyborze dalszej drogi życiowej, 
- wychowanie do życia w rodzinie, w której kształtowana jest osobowość dziecka jego poglądy, wzorce i więzi emocjonalne, 
- rozbudzanie u młodzieży motywacji do zdobywania wiedzy, podkreślanie jej użyteczności w celu przygotowania młodzieży do życia zawodowego i podejmowania przyszłych decyzji życiowych, 
- zapoznawanie młodzieży z jej prawami i obowiązkami wypływającymi z różnych przepisów prawa, 
- wzbudzanie szacunku dla tradycji i świąt państwowych. 

 Metody, techniki i formy pracy: aktywizujące 
– wykorzystanie formularzy, ankiet, testów, zdań niedokończonych, kart pracy; praca w grupie, praca indywidualna, praca w zespole klasowym, scenki sytuacyjne, technika grup zadaniowych, dyskusje, pogadanki, burza mózgów.

Tematy godzin wychowawczych do zrealizowania: 
1. Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Wybór samorządu klasowego. Dyskusja nt. Skutków pandemii. Rozpoznanie potrzeb w tym zakresie. 
2. Czy ocena zachowania wystarczy, by ocenić człowieka? Jak podejść do człowieka, u którego zdiagnozowano autyzm?  
 3. Przypomnienie najważniejszych zapisów z dokumentów szkolnych. Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy. Omówienie tematów godzin wychowawczych. Wybór i organizacja pracy samorządu klasowego. 
4. Kształtowanie nawyków dobrego zachowania. Otoczenie ucznia.  
5. O czym mówi mój wygląd? Mowa ciała.  
6. Savoir-vivre - kultura stroju i języka.  
7. Carpe diem, czyli o kulturze wolnego czasu.  
8. Nasze zdrowie zależy od nas samych  
9. Co znaczy być patriotą dzisiaj? Kształtowanie własnej postawy życiowej, wierności przekonaniom, umiejętność ich wyrażania.  
10. Nie zawsze trzeba mieć za drania tego, co jest innego zdania.  
11. Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19? 
12. Zachowaj dystans kolego!  
13. Podsumowanie pracy w I semestrze. Postanowienia i plany na nowy rok.  
14. Ustalenie ocen z zachowania na I półrocze.  
15. Jak przeciwdziałać depresji.  
16. Czy kompleksy utrudniają życie? - Test  
17. Opinia i samoocena, a dojrzałość umysłowa i psychiczna  
18. Klasowy Dzień Kobiet.  
19. Czy potrafię promować własny region?  
20 Moja przyszłość we współczesnym świecie.  
21. Nasze relacje z Rodzicami w kontekście Dnia Matki i Ojca. Czy telefon i komputer zastąpią rodzinne rozmowy? 
22. Czy we współczesnym świecie potrzebne są autorytety?  
23. Moje wady i zalety, przymierzamy się do ustalenia ocen z zachowania.  
24. Profilaktyka uzależnień – jestem wolny/-a od nałogów. 
25. Dobro wraca – czyli o pomaganiu ludziom chorym, starszym, biednym. Cyberprzemoc i hejt – zagrożenia XXI wieku. 
26-27. Przygotowanie wycieczki klasowej, czyli co jest potrzebne, aby wszystkim było miło?  
28-34. Tematy do zrealizowania przez wychowawcę (uwzględniające m.in. zadania poniżej lub proponowane przez uczniów).

Zadania wychowawcze do zrealizowania: 
1. Wyjazd klasowy do teatru. 
2. Wyjście na jeden z górskich szlaków. 
3. Wycieczka klasowa lub szkolna dla osób zainteresowanych. 
5. Spotkanie z psychologiem - temat do wyboru. 
6. Lekcja muzealna.

Dzień Patrona Szkoły

Konkurs Wiedzy o Patronie szkoły wymaga pewnego przygotowania. Jednak warto poświęcić na to trochę czasu, choćby dlatego, żeby dobrze zaprezentować się na forum szkoły, ale też w szczególności, by poznać cel nadania tego imienia szkole.
Więcej o patronie szkoły można przeczytać na stronie szkoły: http://balzer.cal24.pl/Oswald-Balzer/

Ankieta dla uczniów

Podczas lekcji wychowawczej otrzymasz odpowiednie hasło, które będzie podstawą weryfikacji wyniku ankiety