Geografia

Tematy lekcji realizowanych w szkole ponadpodstawowej

Zakres geografii fizycznej 


Zakres geografii społeczno-ekonomicznej 
Wpływ działalności człowieka na atmosferę 
Wpływ działalności człowieka na hydrosferę 
Wpływ działalności człowieka na litosferę 
Ochrona środowiska 

Zakres geografii Polski 
Położenie i granice Polski 
Przeszłość geologiczna Polski 
Klimat Polski 
Bilans wodny Polski 
Rzeki i jeziora w Polsce 
Wody podziemne 
Rozmieszczenie gleb w Polsce 
Rośliny i zwierzęta w Polsce 
Rozwój terytorialny i ludnościowy Polski 
Podział administracyjny Polski 
Liczba i rozmieszczenie ludności Polski 
Struktura demograficzna ludności w Polsce 
Migracje Polaków 
Struktura narodowościowa i wyznaniowa w Polsce 
Struktura zatrudnienia i bezrobocie 
Stan zdrowia ludności Polski 
Sieć osadnicza i urbanizacja Polski 
Polskie orientacje polityczne 
Bogactwo kulturowe Polski 
Charakter rolnictwa w Polsce 
Uprawy roślin w Polsce 
Hodowla i chów zwierząt w Polsce 
Korzyści i straty rolnictwa wynikające z przynależności do Unii Europejskiej 
Rybactwo i leśnictwo 
Zmiany w polskim przemyśle 
Przemysł wydobywczy Polski 
Przemysł energetyczny Polski 
Przemysł przetwórczy Polski 
Okręgi przemysłowe w Polsce 
Charakterystyka transportu Polski 
Łączność w Polsce 
Turystyka w Polsce 
Turystyka krajowa i zagraniczna 
Handel zagraniczny Polski 
Inwestycje zagraniczne w Polsce 
Przynależność Polski do międzynarodowych organizacji 
Regiony fizycznogeograficzne Polski 
Rozwój społeczno-gospodarczy regionów Polski 
Zanieczyszczenie środowiska w Polsce 
Ochrona środowiska przyrodniczego Polski 
Formy chronionego krajobrazu. Charakterystyka parków narodowych Polski 
Ochrona środowiska przyrodniczego Polski 

Wymagania edukacyjne z geografii dla poszczególnych klas (w szkole ponadpodstawowej)

Szukaj